Garantii üldtingimused

SISSEJUHATUS

Garantii üldtingimused on dokument, mis määrab AS Standard (edaspidi: Müüja) ja Ostja vaheliste garantiijuhtumeid puudutavate suhete põhialused ja korra.

GARANTII

 1. Müüja annab müüdud Tootele viieaastase müügigarantii (edaspidi Garantii). Garantii tähtaeg hakkab kulgema Toote Ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast. Garantii kehtivuse ajal kohustub Müüja defektse või muul viisil Tellimusele mittevastava Toote tasuta asendama või parandama 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul punktis 5 märgitud pretensiooni kättesaamisest arvates.
 2. Müüja poolt vahendatavatele toodetele kehtib valmistaja ettevõtte garantii.
 3. Garantii kehtib tingimusel, et Toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt, hooldatud vastavalt mööbli käsitsemisjuhendile, Toote paigaldusel on Ostja järginud Tootega kaasas olevat kokkupanekujuhendit.
 4. Garantii ei laiene Toote loomulikule kulumisele, samuti naturaalspooniga kaetud mööbliesemete puidu tekstuuri ja värvitooni erinevustele.
 5. Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks peab Ostja garantiiajal ilmnenud defektidest Müüjale teatama mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta Toote defektist teada sai või pidi teada saama, esitades Müüjale kirjaliku reklamatsiooni.
 6. Reklamatsioonis tuleb ära näidata defektse Toote või Toote detaili nimetus ja vea kirjeldus ning lisada defektist foto. Pretensioonile peab olema lisatud Müüjalt saadud saateleht või muu Toote ostu tõendav dokument.
 7. Asendatud Toodetele kehtivad käesolevas punktis sätestatud garantiitingimused nagu uutele Toodetele.
 8. Garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Palun kirjelda sõnumi lahtris, millisele tootele või toodetele soovid päringu esitada. Meie konsultandid võtavad Sinuga peatselt ühendust.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Võta ühendust!

Palun kirjelda sõnumi lahtris, millisele tootele või toodetele soovid päringu esitada. Meie konsultandid võtavad Sinuga peatselt ühendust.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Võta ühendust!

 • Accepted file types: pdf, docx, doc, rtf, txt, Max. file size: 100 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.